Fälgproffset, kompletta hjul, däck och fälgar i

Integritetspolicy

Gäller från 2018-10-10
1. Information om hantering av personuppgifter
Fälgproffset.se värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?
Fälgproffset.se, Övre Vattugatan 33, 831 44  ÖSTERSUND, organisationsnummer 556621-6098, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av www.falgproffset.se

3. Vilka personuppgifter samlas in av Fälgproffset.se?
När du besöker Fälgproffset.se webbshop som kund och köper våra produkter samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vi sparar inte personnummer eller betalningsuppgifter utan hänvisar då till Klarna som sköter våra betallösningar.

4. Varför behandlar Fälgproffset.se dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Fälgproffset.se, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Det är Fälgproffset.se berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

D. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Lagring och lagringstid
På Fälgproffset.se behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Fälgproffset.se har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden

6. Säkerhet för dina personuppgifter
På Fälgproffset.se säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Fälgproffset.se hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

7. Dina rättigheter
Vi på Fälgproffset.se vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om personuppgifter ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Fälgproffset.se tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

8. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Fälgproffset.se. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

9. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Fälgproffset.se är våra kunders personliga integritet viktiga för oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@falgproffset.se eller via telefon 0768429269.